بچه آدم

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


يک فرمان پر کاربردي در پادگان وجود دارد به نام "ايست"! وقتي چند نفر در محوطه پادگان يا هر جاي ديگري نشسته اند، ايستاده اند و يا هر حالت ديگري هستند و يکي از اراشد و يا فرمانده اي از آنجا عبور مي کند، اولين کسي که چشمش به حضرت والا افتاد بايد با صداي بلند داد بزند "ايست"! جوري که پرده گوش ها پاره شود و شخص فرياد زننده ايضا! هر جنبده اي هم که صدا را مي شنود بايد خبر دار عين چوب خشک بايستد تا مافوق عبورشان را بفرمايند يا دستور "آزاد" بدهند.


ادامه اينجا +


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها